Ustawa o utrzymaniu czystości

Ustawa o utrzymaniu czystości

Zarząd ROD Urodzaj informuje, że z dniem 10 maja b.r. na podstawie ostatniej nowelizacji „Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” Związek Międzygminny GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ zmienia zasady w zakresie gospodarki odpadami na terenie gmin objętych działaniem Związku. Zgodnie z zapisami, Ogrody, które nie będą przestrzegały zasad prawidłowego zagospodarowania odpadów, muszą liczyć się z wysokimi karami. Niestety nałożone kary finansowe znacząco mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego Ogrodu: ograniczenie lub zaniechanie inwestycji bądź wzrost opłat wnoszonych przez działkowców.
Ponadto przypominamy, że działkowiec jest zobowiązany do posiadania kompostownika na swojej działce a także do kompostowania w nim odpadów pochodzenia organicznego.

Niedostosowanie się do w/w zasad może spowodować nałożenie kar porządkowych na osoby łamiące przepisy, do wykluczenia z grona działkowców włącznie.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich działkowców z gorącym apelem o właściwą segregację odpadów.

 

Comments are closed.