Dane telefoniczne gospodarzy

Dane telefoniczne gospodarzy

ZARZĄD KOMISARYCZNY ROD ”URODZAJ”

 / UCHWAŁA OZ PZD W POZNANIU NR 371/2022 Z DNIA 29.8.2022 R. /

   HENRYK PIOTROWSKI                          – PREZES

   JOLANTA MROZIK                                 – SEKRETARZ

  WANDA JANCZEWSKA                         – SKARBNIK

 

                                 GOSPODARZE :

 

TEREN 1   ul. Nadbrzeże                  Tel. 691392980   

TEREN 2   ul. Serbska                      Tel. 722091433

TEREN 3   ul. Lechicka                     Tel. 508089482

   

BIURO ZARZĄDU OTWARTE DLA DZIAŁKOWCÓW            W KAŻDĄ 2/DRUGĄ/ I 4 /CZWARTĄ/ SOBOTĘ MIESIĄCA   W GODZ: 10:00 – 11:00

 KONTAKT TELEFONICZNY: 600 740 913

 Nr konta : 10 1020 4027 0000 1902 1091 7062

INFORMACJA

INFORMACJA

NA POCZĄTKU KWIETNIA PLANOWANE JEST OTWARCIE WODY.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ZOBOWIĄZUJE SIĘ DZIAŁKOWCÓW, KTÓRZY

UŻYTKUJĄ OD 5 LAT WODOMIERZ, DO JEGO WYMIANY LUB LEGALIZACJI.

O POWYŻSZYM NALEŻY POWIADOMIĆ ZARZĄD ROD.

POZNAŃ, 07.3.2023 r.

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

 

 

ZARZĄD KOMISARYCZNY INFORMUJE,  ŻE W SOBOTĘ DNIA 24 GRUDNIA 2022 r.   /WIGILIA/

BIURO BĘDZIE ZAMKNIĘTE.

 

W MIESIĄCU STYCZNIU 2023 r. BIURO ZARZĄDU OTWARTE BĘDZIE W NIŻEJ WYMIENIONE

SOBOTY         –       07.01.2023 r.      –      14.01.2023 r.          –    28.01.2023 r.

 

ZARZĄD ROD

URODZAJ

 

 

WEZWANIE DO ZAPŁATY !!!

WEZWANIE DO ZAPŁATY !!!

 

Zarząd Komisaryczny ROD ,,URODZAJ” w Poznaniu, na podstawie § 83 Regulaminu ROD, wzywa tych DZIAŁKOWCÓW, którzy zalegają z; opłatą ogrodową, opłatą za zużycie wody i energii elektrycznej do niezwłocznego uregulowania zaległości wraz z ustawowymi odsetkami ( od dnia wymaganego terminu zapłaty do dnia uregulowania należności ).

Zapłata winna nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia wywieszenia niniejszego komunikatu /tj. do 18.10.2022 r./  ZALEGŁOŚĆ RAZEM  211 870, 52 zł.

Jednocześnie informujemy, że niewykonanie niniejszego wezwania (w całości lub w części ) sprawi, że zarząd ROD podejmie działania przewidziane w art. 36, ust. 3, pkt.2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r, a także rozważy wystąpienie na drogę sądową w celu wyegzekwowania należności.

                                                                                                                                                                                                           Zarząd Komisaryczny ROD ” URODZAJ ”                                    POZNAŃ, dnia 17 WRZEŚNIA 2022 r.   

Ustawa o utrzymaniu czystości

Ustawa o utrzymaniu czystości

Zarząd ROD Urodzaj informuje, że z dniem 10 maja b.r. na podstawie ostatniej nowelizacji „Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” Związek Międzygminny GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ zmienia zasady w zakresie gospodarki odpadami na terenie gmin objętych działaniem Związku. Zgodnie z zapisami, Ogrody, które nie będą przestrzegały zasad prawidłowego zagospodarowania odpadów, muszą liczyć się z wysokimi karami. Niestety nałożone kary finansowe znacząco mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego Ogrodu: ograniczenie lub zaniechanie inwestycji bądź wzrost opłat wnoszonych przez działkowców.
Ponadto przypominamy, że działkowiec jest zobowiązany do posiadania kompostownika na swojej działce a także do kompostowania w nim odpadów pochodzenia organicznego.

Niedostosowanie się do w/w zasad może spowodować nałożenie kar porządkowych na osoby łamiące przepisy, do wykluczenia z grona działkowców włącznie.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich działkowców z gorącym apelem o właściwą segregację odpadów.