WEZWANIE DO ZAPŁATY !!!

WEZWANIE DO ZAPŁATY !!!

 

Zarząd Komisaryczny ROD ,,URODZAJ” w Poznaniu, na podstawie § 83 Regulaminu ROD, wzywa tych DZIAŁKOWCÓW, którzy zalegają z; opłatą ogrodową, opłatą za zużycie wody i energii elektrycznej do niezwłocznego uregulowania zaległości wraz z ustawowymi odsetkami ( od dnia wymaganego terminu zapłaty do dnia uregulowania należności ).

Zapłata winna nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia wywieszenia niniejszego komunikatu /tj. do 18.10.2022 r./  ZALEGŁOŚĆ RAZEM  211 870, 52 zł.

Jednocześnie informujemy, że niewykonanie niniejszego wezwania (w całości lub w części ) sprawi, że zarząd ROD podejmie działania przewidziane w art. 36, ust. 3, pkt.2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r, a także rozważy wystąpienie na drogę sądową w celu wyegzekwowania należności.

                                                                                                                                                                                                           Zarząd Komisaryczny ROD ” URODZAJ ”                                    POZNAŃ, dnia 17 WRZEŚNIA 2022 r.   

Comments are closed.